Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ. επιτροπής 3.10.2023 Ωρα 9 30 π.μ.)

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ. επιτροπής 3.10.2023 Ωρα 9 30 π.μ.)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Προς  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

  Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, την 3η του μηνός Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή εισήγησης στο Δ.Σ. για την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023.
  • Έγκριση 2ου Πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια–υπηρεσία – εργασία με τίτλο  «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την πολιτική προστασία – ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον» (ΑΜ 3/2023) και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
  • Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης της μελέτης ΑΜ 73/2023 με τίτλο: «Συντήρηση προγραμμάτων (software) Η/Υ του Δήμου & Προμήθεια προγράμματος (software) Οικονομική Διαχείριση – Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης  για τις ανάγκες του Ταμείου του Δήμου» και ανάδειξη αναδόχου.
  • Έγκριση της διαδικασίας χορήγησης και χρήσης  αδιάθετων διατακτικών σε ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου για το χρονικό διάστημα Μαΐου-Αυγούστου 2023.
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο