Πρόσκληση σε έκτακη συνεδρίαση οικ. επιτροπής 26.4.2023 (Ωρα 11 00 π.μ.)

Πρόσκληση σε έκτακη συνεδρίαση οικ. επιτροπής 26.4.2023 (Ωρα 11 00 π.μ.)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Προς  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

  Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, την 26η  του μηνός Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Κατακύρωση σύμβασης Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» (A.M. 32/2021).
  • Έγκριση όρων μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σύμβαση του έργου «Κατασκευή Προτύπων Διαβάσεων σε Κόμβους του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» (επανεισαγωγή).
  • Έγκριση όρων μελέτης  και κατάρτιση όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων, αναλωσίμων ειδών και την παροχή γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων οικ. ετών 2023–2024–2025 (επανεισαγωγή).
  • Αποδοχή δωρεάς ειδών προς τη Δομή Σίτισης και Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο