Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ. επιτροπής 19.7.2023 (Ωρα 9.30 π.μ.)

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ. επιτροπής 19.7.2023 (Ωρα 9.30 π.μ.)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.
3852/10, όπως ισχύει, την 19 η του μηνός Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30
π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3 ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης στο Σ.τ.Ε. κατά της αριθ. 1774/23 απόφασης
  Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (υπόθεση ανακοπής Ι.Παναγιωτόπουλου-ακύρωσης
  ταμειακής βεβαίωσης Δήμου για τέλος κατάληψης κοιν. χώρου Πρωτομαγιάς 2011).
 2. Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και του κ. Χ.Μπίμπη για
  πρόκληση ζημιών σε όχημα ιδιοκτησίας του από λακκούβα επί της οδού
  Παπαναστασίου-Ν.Φ.
   Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο