Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ.επιτροπής 7.6.2023 (Ωρα 9.30 π.μ.)

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ.επιτροπής 7.6.2023 (Ωρα 9.30 π.μ.)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Προς  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

  Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, την 7η  του μηνός Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση 2ου πρακτικού (αιτιολόγησης προσφορών) διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 243Β ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» (A.M. : 99/2021) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (επανεισαγωγή).
  • Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Φιλοζωϊκού Συλλόγου Νέας Φιλαδέλφειας (επανεισαγωγή).
  • Έγκριση τροποποίησης αριθ. 246/22 απόφασης Ο.Ε. περί μετακίνησης και αποζημίωσης μετακίνησης αιρετών για τη συμμέτοχή τους στη Διεξαγωγή του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. στο Βόλο από 21- 23 Νοεμβρίου 2022 ως προς την εξειδίκευση επιπλέον σχετικής πίστωσης.
  • Αποδοχή Δωροεπιταγών από Ανταποδοτικό Πρόγραμμα Ανακύκλωσης.
  • Έγκριση της διαδικασίας χορήγησης και χρήσης  αδιάθετων διατακτικών σε ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου για το Πάσχα.
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο