Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ.επιτροπής (6.9.2023 Ωρα 9 30 π.μ.)

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ.επιτροπής (6.9.2023 Ωρα 9 30 π.μ.)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Προς  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

  Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, την 6η του μηνός Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση πρακτικού διενέργειας – αξιολόγησης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια–υπηρεσία – εργασία: «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την πολιτική προστασία – ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον» (ΑΜ 3/2023) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
  • Αποδοχή δωρεάς αρχιτεκτονικών μελετών που αφορούν στην κατασκευή του νέου αναψυκτηρίου εντός του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας.
  • Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης 2ης Σχολικής Επιτροπής και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης, βάσει της αριθ. 12/2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
  • Α. Έκδοση ΧΕΠ και ορισμός υπολόγου για αγορά καρτών προπληρωμής ταχυδρομικών τελών ομαδικών επιστολών του Δήμου και ορισμός υπολόγου Β. Απόδοση ΧΕΠ για ετήσια μίσθωση ταχυδρομικής θυρίδας και απαλλαγή υπολόγου.
  • Αποδοχή δωρεών προς τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου.
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο