Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ.επιτροπής (1.11.2023 Ωρα 9 30 π.μ.)

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ.επιτροπής (1.11.2023 Ωρα 9 30 π.μ.)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Προς  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

  Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, την 1η του μηνός Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διεθνούς ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων (Ομάδα 1-Αρτοσκευάσματα-Είδη Ζαχ/στικής και Ομάδα 2-Είδη διατροφής μέσω διατακτικών) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2023-2024-2025» -(Α.Μ. 71/2023) και ανάδειξη οριστικών αναδόχων (επανεισαγωγή).
  • Έγκριση όρων μελέτης και κατάρτιση όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση Η/Μ και λοιπών εγκαταστάσεων λίμνης, συστήματος προληπτικής πυροπροστασίας και άρδευσης Άλσους» (Α.Μ. 69/2023) (επανεισαγωγή).
  • Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο