Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ.επιτροπής (31.7.2023 Ωρα 9 30 π.μ.)

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ.επιτροπής (31.7.2023 Ωρα 9 30 π.μ.)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Προς  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

  Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, την 31η του μηνός Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση 3ου πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 243Β ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» (A.M. : 99/2021) και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
  2. Έγκριση Πρακτικού αιτιολόγησης Προσφορών της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» Α.Μ.: 98/2021, (ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
  • Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οχημάτων και Μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου» (ΑΜ 8/2023) και ανάδειξη οριστικών αναδόχων.
  • Έγκριση πρακτικών διενέργειας-αξιολόγησης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο ” Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας” (Α.Μ. 29/2022) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
  • Έγκριση 2ου Πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια–υπηρεσία – εργασία ”ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ” (ΑΜ 5/2023) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
  • Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Φιλοζωϊκού Συλλόγου Νέας Φιλαδέλφειας.
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο