ΔΗΜΟΣ ΝΦ-ΝΧΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ.επιτροπής (20.9.2023 Ωρα 9 30 π.μ.)

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ.επιτροπής (20.9.2023 Ωρα 9 30 π.μ.)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.
3852/10, όπως ισχύει, την 20 ή του μηνός Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα
9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3 ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω μοναδικό θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάκληση αριθ. 119/2023 απόφασης Ο.Ε., επανέγκριση πρακτικού διενέργειας
–αξιολόγησης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024-2025» (ΑΜ.
40/2023) και εκ νέου ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

 Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο