Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημ.Συμβουλίου (Πνευματικό κέντρο Ν.Φ 4.10.2023 Ωρα 7 μ.μ.)

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημ.Συμβουλίου (Πνευματικό κέντρο Ν.Φ 4.10.2023 Ωρα 7 μ.μ.)

Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε  έκτακτη Συνεδρίαση Δ.Σ. (15η)

Μετά την υποβολή του αριθ. εισ. πρωτ. 22816/25-9-2023 αιτήματος των Δημ. Συμβούλων κ.κ. Ν.Σερετάκη, Δ.Ε.Γκούμα και Ι.Ζαχαριάδη, το οποίο συνυπέγραψαν και οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Αρ.Βασιλόπουλος, Ν.Ανανιάδης, Γ.Ανεμογιάννης, Κ.Ντάτσης, Ι.Καλαμπόκης, Δ.Εμμανουήλ, Π.Λαζαρίδης, Ελ.Αντωνόπουλος, Γρ.Κοττές, Λ.Γεωργαμλής, Σ.Γραμμένος, Γ.Καραβίας, Ε.Παπαλουκά, Ι.Ουσταμπασίδης και Αλ.Γούλας, ήτοι το 1/3 και πλέον του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ., σας καλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2α του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 74 παρ. 2 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι») και συμπληρώθηκαν από αυτές του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 4674/20 και της αριθ. 375/39167/2-6-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. αφενός και αυτές του άρθρου 31 του Ν. 5013/23 αφετέρου την 4η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας (Νικ. Τρυπιά 45-Ν.Φ.) σε έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Λήψη απόφασης για τις διεκδικήσεις των εργαζομένων του Δήμου και την άμεση καταβολή των οφειλών.
  • Λήψη απόφασης για τον αντεργατικό νόμο Γεωργιάδη, τις συνέπειες για τους εργαζόμενους και τις άμεσες επιπτώσεις στους δημοτικούς υπαλλήλους.
  • Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
  • Η λήψη απόφασης ως προς το 3ο θέμα της Η.Δ. κρίνεται κατεπείγουσα για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο