Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ.επιτροπής (7.11.2023 Ωρα 9 30 π.μ.)

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ.επιτροπής (7.11.2023 Ωρα 9 30 π.μ.)

Προς  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

  Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, την 7η του μηνός Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση απολογισμού Δήμου οικ. έτους 2020.
  • Έγκριση απολογισμού Δήμου οικ. έτους 2021.
  • Υποβολή εισήγησης στο Δ.Σ. για την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023.
  • Απόδοση ΧΕΠ για αγορά καρτών προπληρωμής ταχυδρομικών τελών ομαδικών επιστολών του Δήμου και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο