ΔΗΜΟΣ ΝΦ-ΝΧΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημ.Συμβουλίου (Πνευματικό κέντρο Ν.Φ 8.11.2023 Ωρα 7 μ.μ.)

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημ.Συμβουλίου (Πνευματικό κέντρο Ν.Φ 8.11.2023 Ωρα 7 μ.μ.)

Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε τακτική  Συνεδρίαση Δ.Σ. (16η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως αντικαταστάθηκε από αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι»), την 8η Νοεμβρίου 2023, ημέρα   Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας (Νικ. Τρυπιά 45-Ν.Φ.) σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση διόρθωσης της ασυμφωνίας μεταξύ εγκεκριμένου σχεδίου και εφαρμογής του επί εδάφους στο Ο.Τ. 73 επί της οδού Σμύρνης στη δημοτική ενότητα Ν. Φιλαδέλφειας του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας κατ’ άρθρο 156-158 Κ.Β.Π.Ν. με απλή διευθέτηση της οικοδομικής γραμμής επί της οδού Σμύρνης, βάσει της αριθ. 64/2023 νέας απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ.
 2. Εκδίκαση της υπ’ αρ. πρωτ. 18843/28-07-2023 ένστασης των Ευσταθίου και Αμαλίας Φλώρου κατά της αριθ. 88/2023 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ.
 • Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση διατήρηση ή μη  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας,  σύμφωνα τις   διατάξεις του Ν.5056/2023, βάσει της αριθ. 143/23 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
 • Λήψη απόφασης για τις διεκδικήσεις των εργαζομένων του Δήμου και την άμεση καταβολή των οφειλών (κατόπιν συγκέντρωσης υπογραφών από μέλη του Δ.Σ.-επανεισαγωγή).
 • Λήψη απόφασης για τον αντεργατικό νόμο Γεωργιάδη, τις συνέπειες για τους εργαζόμενους και τις άμεσες επιπτώσεις στους δημοτικούς υπαλλήλους (κατόπιν συγκέντρωσης υπογραφών από μέλη του Δ.Σ.-επανεισαγωγή).
 • Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών Δήμου.
 • Έγκριση πίστωσης υπολοίπων ποσών δύο (2) χρηματοδοτούμενων έργων  από το Πρόγραμμα Δημοσίων Συμβάσεων στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου.
 • Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους   2023.
 • Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
 1. Τροποποίηση σύμβασης κατά συνολικό ποσό 1.166,59 € με ενεργοποίηση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και του ανεκτέλεστου υπολοίπου της σύμβασης για την υπηρεσία «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 2023-2024» (ΑΜ 49-2023).
 1. Τροποποίηση της σύμβασης για την υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» (ΑΜ 74-2022) και παράταση διάρκειας ισχύος της έως και έξι μήνες από την αρχική ημερομηνία περαίωσής της ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.
 1. Συμπλήρωση των αριθ. 17/2023 και 30/2023 αποφάσεων Δ.Σ. με την προσθήκη δύο (2) επιτροπών παραλαβής προμηθειών, μεταφορών και λοιπών εργασιών του Δήμου  έτους 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.
 1. Αποδοχή παράτασης δωρεάν παραχώρησης χρήσης από την εταιρεία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. ισόγειας αίθουσας ακινήτου επί της οδού Αχαρνών 467-Ν.Χ. για την στέγαση του ΚΕΠ Νέας Χαλκηδόνας.
 1. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τον διαχειριστικό έλεγχο χρήσης 2022 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 132/2023 απόφασης-εισήγησης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
 1. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «Συντήρηση και επισκευή-κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων» (ΑΜ :31/2020).
 1. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αστική ανάπλαση και προστασία περιβάλλοντος ευρείας περιοχής ιστορικού κέντρου Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας» (Α.Μ. 161/2021).
 1. Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας (Φάση Α’ – Εκπόνηση Μελετών)»  – Α.Μ.123/2020.
 1. Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (1. Κ.Χ. Τουραλή 2. Πλ. Αγίας Μαρίνας)» (Α.Μ. 90/2018).
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας», στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο