ΔΗΜΟΣ ΝΦ-ΝΧΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Πρόσκληση τακτικής ειδικής συνεδρίασης Δημ. Συμβουλίου ( 8.3.2023 – Π.Π.Ι.Ε.Δ.-ΩΡΑ 8 μ.μ.)

Πρόσκληση τακτικής ειδικής συνεδρίασης Δημ. Συμβουλίου ( 8.3.2023 – Π.Π.Ι.Ε.Δ.-ΩΡΑ 8 μ.μ.)

Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε έκτακτη ειδική Συνεδρίαση Δ.Σ. (4η)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου ( Απόφαση 25/2011 Δ.Σ.) και του άρθρου 96 παρ. 3 του Δ.&Κ.Κώδικα (Ν. 3463/2006), ρητά προβλέπεται ότι «Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία , συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική Ημερήσια Διάταξη , εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο ( 1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω».

Οι προγραμματισθείσες για 6/3/2023 (αριθ. πρωτ. πρόσκλησης 4708/24-2-2023) και 7/3/2023 (αριθ. πρωτ. πρόσκλησης 5519/7-3-2023) ειδικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ματαιώθηκαν λόγω μη επίτευξης απαρτίας.

Ως εκ τούτου παρακαλείσθε εκ νέου όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι»), του άρθρου 8 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού  Συμβουλίου  και του άρθρου 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, σήμερα 8  Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8 μ.μ., στο κτίριο του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού Διασποράς (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) επί των οδών Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2-Νέα Φιλαδέλφεια [λόγω συνεχιζόμενου τεχνικού προβλήματος (κλοπή καλωδίων) στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς»] σε έκτακτη ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (3η κατά σειρά), δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), του άρθρου 159 του Ν. 3463/06 (Δ.&Κ.Κώδικας), του άρθρου 189 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι»), του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα οποία είχαν εγγραφεί στην αρχική Ημερήσια Διάταξη, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 4708/24-2-2023 πρόσκληση.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Συμμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2023, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, βάσει της αριθ. 39/2023 απόφασης-εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής (2η επανεισαγωγή).
  • Συμμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2023, ως προς τους πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, βάσει της αριθ. 40/2023 απόφασης-εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής (2η επανεισαγωγή).
  • Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδομένου ότι η περαιτέρω καθυστέρηση επικύρωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023 έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του.
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο