ΔΗΜΟΣ ΝΦ-ΝΧΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ. επιτροπής 28.3.2023 Ωρα 9 30 π.μ.

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ. επιτροπής 28.3.2023 Ωρα 9 30 π.μ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Προς  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

  Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, την 28η  του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή εισήγησης στο Δ.Σ. για την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023.
  2. Υποβολή εισήγησης στο Δ.Σ. για τον καθορισμό α) των ημερομηνιών διεξαγωγής του εορτασμού της Πρωτομαγιάς 2023,  β) των  τελών χρήσης πεζοδρομίου για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς 2023 και γ) των κατηγοριών των ευπαθών ομάδων και των σχετικών δικαιολογητικών που θα πρέπει να προσκομίσουν ώστε να δικαιούνται έκπτωση στα ανωτέρω τέλη.
  • Έγκριση των όρων της Α.Μ. 19/2023 μελέτης με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ», της διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης  (περ. γ, παρ. 2, άρθρου 32, του ν. 4412/16), και συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διαπραγμάτευσης (επανεισαγωγή).
  • Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών (ΕΞΑΜΗΝΟ)» (Α.Μ. 10/2023) και ανάδειξη οριστικών αναδόχων.
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο