Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ.επιτροπής 22.3.2023 (Ωρα 9.30 π.μ.)

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ.επιτροπής 22.3.2023 (Ωρα 9.30 π.μ.)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.
3852/10, όπως ισχύει, την 22 α του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30
π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3 ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση των όρων της μελέτης με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ
  ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ», της διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας με
  διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 
  (περ. γ, παρ. 2, άρθρου 32, του ν. 4412/16), και συγκρότηση γνωμοδοτικής
  επιτροπής διαπραγμάτευσης.
 2. Έγκριση αριθ. 91/2023 απόφασης Δημάρχου περί παράτασης της καταληκτικής
  ημερομηνίας υποβολής της αιτιολόγησης και τεκμηρίωσης των προσφορών των
  οικονομικών φορέων του διαγωνισμού του έργου «Αστική αναζωογόνηση,
  ανάπλαση χώρου οδού Λάρνακος και διάνοιξη πεζοδρόμου Ο.Τ. 243Β Δημοτικής
  Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας» (Α.Μ.:99/2021), σύμφωνα με τις διατάξεις του
  άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10.
   Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο