Πρόσκληση σε έκτακη συνεδρίαση οικ. επιτροπής 9.5.2023 (Ωρα 9 30 π.μ.)

Πρόσκληση σε έκτακη συνεδρίαση οικ. επιτροπής 9.5.2023 (Ωρα 9 30 π.μ.)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Προς  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

  Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, την 9η  του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή εισήγησης στο Δ.Σ. για την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023.
  • Υποβολή εισήγησης στο Δ.Σ. για την 1η Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), ως προς τους πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου, οικ. έτους 2023.
  • Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης για την ανάπλαση του Άλσους Δήμου Νέας-Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας» (Α.Μ. 98/2021).
  • Έγκριση 2ου πρακτικού (αιτιολόγησης προσφορών) του έργου: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 243Β ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» (A.M. : 99/2021) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
  • Αποδοχή ποσού 79.790,00 ευρώ Β’ δόσης 2023 επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, κατανομή ποσού και εξειδίκευση σχετικών πιστώσεων, βάσει της αριθ. 2/2023 απόφασης –εισήγησης της ΔΕΠ.
  • Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί της αριθ. 3499/23 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση ανακοπής Μ.Στάη κατά του «Πράσινου Ταμείου» και του Δήμου για αναγκαστική κατάσχεση δικαιώματος κυριότητας ακινήτου επί της οδού Λευκάδος 13-Ν.Φ.) (επανεισαγωγή).
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο