Πρόσκληση σε έκτακη συνεδρίαση οικ. επιτροπής 16.5.2023 (Ωρα 9 30 π.μ.)

Πρόσκληση σε έκτακη συνεδρίαση οικ. επιτροπής 16.5.2023 (Ωρα 9 30 π.μ.)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.
3852/10, όπως ισχύει, την 16 η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ.,
στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3 ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Υποβολή εισήγησης στο Δ.Σ. για την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου
  οικ. έτους 2023 (επανεισαγωγή).
 2. Υποβολή εισήγησης στο Δ.Σ. για την 1 η Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου
  Δράσης (Ο.Π.Δ.), ως προς τους πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου, οικ. έτους 2023
  (επανεισαγωγή).
 3. Αποδοχή δωρεών για τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και Δομές του Δήμου.
   Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο