ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Πρώτη η Περιφέρεια Αττικής στην απορρόφηση κονδυλίων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027

Πρώτη η Περιφέρεια Αττικής στην απορρόφηση κονδυλίων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027

Γ. Πατούλης: «Συνεχίζουμε να αλλάζουμε την Αττική, χωρίς καθυστερήσεις, με συνέπεια, προγραμματισμό, διαφάνεια και με γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών»

Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Περιφέρεια Αττικής μέχρι σήμερα στην απορρόφηση κοινοτικών πόρων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών.

Συνολικά κατά τη διάρκεια της 2ης Λογιστικής Χρήσης (που αφορά στο χρονικό διάστημα από την 01–07–2022 έως την 30–06–2023) το Πρόγραμμα «Αττική 2021 – 2027» πραγματοποίησε και επιβεβαίωσε δαπάνες ύψους περίπου 24,5 εκ.€, με αποτέλεσμα την επιστροφή στη χώρα μας της αναλογούσας Κοινοτικής Συνδρομής ύψους 12,25 εκ. € περίπου.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία της 17ης Ιουλίου 2023 του Υπουργείου Οικονομικών, από τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα της Χώρας δηλώθηκε συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 28,8 εκ. € περίπου. Η Περιφέρεια Αττικής καταλαμβάνει την 1η θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών της Χώρας, με αντίστοιχη δηλωθείσα δημόσια δαπάνη ύψους περίπου 24,5 εκ.€, όπως προαναφέρθηκε. Η δημόσια δαπάνη της Περιφέρειας Αττικής αντιστοιχεί στο 85% του συνόλου της δηλωθείσας δημόσιας δαπάνης όλων των Περιφερειών, στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή της Περιφέρειας Αττικής στην απορρόφηση κοινοτικών πόρων, σε επίπεδο Περιφερειών.

Η υλοποίηση του Προγράμματος «Αττική 2021 – 2027» έχει ξεκινήσει με γοργούς ρυθμούς αμέσως μετά την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, που έλαβε χώρα την 18–10–2022. Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 28 Προσκλήσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους περίπου 308 εκ. €, οι οποίες κατανέμονται σε:

α) 19 Προσκλήσεις με φορέα χρηματοδότησης το ΕΤΠΑ, συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους περίπου 171 εκ. €,

β) 9 Προσκλήσεις με φορέα χρηματοδότησης το ΕΚΤ+, συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους περίπου 137 εκ. €.

Σε επίπεδο εντάξεων, μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 24 Αποφάσεις Ένταξης για ισάριθμες Πράξεις, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ύψους περίπου 151,9 εκ. €, οι οποίες κατανέμονται σε:

α) 21 Αποφάσεις Ένταξης με φορέα χρηματοδότησης το ΕΤΠΑ, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ύψους περίπου 72,6 εκ. €,

β) 3 Αποφάσεις Ένταξης με φορέα χρηματοδότησης το ΕΚΤ+, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ύψους περίπου 79,3 εκ. €.

Με αφορμή τα συγκεντρωτικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών και την υποβολή του Αιτήματος Πληρωμής για την 2η Λογιστική Χρήση, ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης  δήλωσε:

«Παρά τις δυσχέρειες που προκαλεί η παρατεταμένη ενεργειακή και οικονομική κρίση, η Περιφέρεια Αττικής αναδεικνύεται πρωταθλήτρια στην αξιοποίηση και απορρόφηση των διατιθέμενων ευρωπαϊκών πόρων σε επίπεδο περιφερειών. Η πορεία υλοποίησης του «Π.Ε.Π. Αττικής 2014 – 2020», αποτελεί μία συγκρίσιμη βάση για την υλοποίηση του Προγράμματος «Αττική» και κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο   2021 – 2027. Κάτι το οποίο ήδη φαίνεται από την 1η θέση που καταλαμβάνει η Περιφέρειά μας στην απορρόφηση πόρων ανάμεσα στα 13 Περιφερειακά Προγράμματα της Χώρας. Αυτή η πρωτιά αφενός αποτελεί μια ικανοποίηση για όλους μας, αφετέρου επιμερίζει σε όλους μας την υποχρέωση και ευθύνη να συνεχίζουμε το έργο της ανάπτυξης της Αττικής με ταχύτερους ρυθμούς.

Προτεραιότητα της παρούσας Περιφερειακής Διοίκησης είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων ευρωπαϊκών πόρων, προς όφελος των πολιτών της Περιφέρειας Αττικής. Συνεχίζουμε το έργο μας χωρίς καθυστερήσεις, με συνέπεια, προγραμματισμό, διαφάνεια και με γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών της Περιφέρειας Αττικής.»

Γραφείο Τύπου

Μετάβαση στο περιεχόμενο