ΔΗΜΟΣ ΝΦ-ΝΧΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ.επιτροπής 23.6.2023 (Ωρα 9.30 π.μ.)

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ.επιτροπής 23.6.2023 (Ωρα 9.30 π.μ.)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του
Ν. 3852/10, όπως ισχύει, αύριο, 23 η του μηνός Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3 ος όροφος) σε έκτακτη
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω
μοναδικό θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 1 ου Πρακτικού (αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών
προσφορών) διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια-υπηρεσία-
εργασία «Κατασκευή Προτύπων Διαβάσεων σε Κόμβους του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –
Νέας Χαλκηδόνας».
 Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδομένου ότι η προθεσμία ανάδειξης
αναδόχου λήγει στις 30/6/2023.
 Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο