ΔΗΜΟΣ ΝΦ-ΝΧΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ. επιτροπής 22.2.2023 (Ωρα 9.30 π.μ.) 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Προς  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

  Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, την 22α του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση αποτελέσματος ανοικτού Διαγωνισμού του έργου: «Αστική αναζωογόνηση, ανάπλαση χώρου οδού Λάρνακος και διάνοιξη πεζοδρόμου στο Ο.Τ. 243Β Δ.Ε.Ν.Φ.» (A.M. : 99/2021).
  • Έγκριση εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης του Δήμου με τη συνεργασία της εταιρείας «RECYCOM» – Εξουσιοδότηση Δημάρχου.
  • Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την υπηρεσία «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας» (Α.Μ. 164/22) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
  • Έγκριση Β΄φάσης χορήγησης της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους  δικαιούχους και ολοκλήρωση της διαδικασίας.
  • Εξειδίκευση πίστωσης για την ετήσια επιχορήγηση του Π.Π.Ι.Ε.Δ., βάσει της οικείας συστατικής του πράξης.
  • Ορισμός υπολόγου και έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής για την αγορά γραμματοσήμων ομαδικών επιστολών για τις ανάγκες του Δήμου.
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο