ΔΗΜΟΣ ΝΦ-ΝΧΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ. επιτροπής 15.3.2023 (Ωρα 9.30 π.μ.)

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ. επιτροπής 15.3.2023 (Ωρα 9.30 π.μ.)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

  Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, την 15η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα(Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση όρων μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη Σύμβαση « Σύστημα Πρόγνωσης Υγείας Ευπαθών Ομάδων λόγω πανδημίας COVID-19» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ Ο8 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 125.376,40 € (συμπ. ΦΠΑ 24%) (επανεισαγωγή).

Έγκριση πρακτικού διενέργειας-αξιολόγησης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών (ΕΞΑΜΗΝΟ)» (Α.Μ. 10/2023) και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

Έγκριση νομικής στήριξης αιρετού του Δήμου κ. Γ.Ανεμογιάννη στις 27/3/2023 στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών σε ποινική υπόθεση.

Απόδοση Χ.Ε. προπληρωμής 5.528,55 € για την αποστολή ομαδικών επιστολών και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο