ΔΗΜΟΣ ΝΦ-ΝΧΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ. επιτροπής 15.2.2023 (Ωρα 09.30 π.μ.)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.
3852/10, όπως ισχύει, την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα
9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3 ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2022 – 2023» (ΑΜ 111/2022) σε
συμμόρφωση με την αριθ. 210/2023 απόφαση του 4 ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.
2. Έγκριση της διαδικασίας χορήγησης και χρήσης αδιάθετων διατακτικών χρονικού
διαστήματος από 1/11/2022 έως 31/12/2022 σε ωφελούμενους του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Δήμου.
3. Συγκρότηση α) επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών-
υπηρεσιών έτους 2023 και β) επιτροπής γνωμοδότησης και αξιολόγησης ενστάσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων έτους 2023, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/16.

4. Έγκριση νομικής στήριξης αιρετού του Δήμου κ. Ν.Ανανιάδη στις 20/2/2023 στο
Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών σε ποινική υπόθεση.

5. Αποδοχή ποσού 119.685,00 ευρώ Α’ δόσης 2023 επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου, κατανομή ποσού και εξειδίκευση σχετικών πιστώσεων, βάσει της αριθ.
1/2023 απόφασης –εισήγησης της ΔΕΠ.

 Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο