ΔΗΜΟΣ ΝΦ-ΝΧΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ.επιτροπής 14.6.2023 (Ωρα 9.30 π.μ.)

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ.επιτροπής 14.6.2023 (Ωρα 9.30 π.μ.)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Προς  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

  Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, την 14η  του μηνός Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση πρακτικών διενέργειας – αξιολόγησης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οχημάτων και Μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου» (ΑΜ 8/2023) και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
  2. Εξουσιοδότηση δικηγόρων Δήμου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (προσφυγή Μ.Μητσόπουλου κατά Δήμου για εγγραφή σε βεβ. Καταλόγους ΤΑΠ).
  3. Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης στην Ολομέλεια του Ελ.Συνεδρίου κατά Ιορ.Λαρδή, Ηλ.Καρασεβδά και της αριθ. 628/23 απόφασης Β΄ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (υπόθεση εγγυητικών επιστολών κυλικείου και ανθοπωλείου Δημ. Κοιμητηρίου).
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο