ΔΗΜΟΣ ΝΦ-ΝΧΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης οικ.επιτροπής 2.6.2023 (Ωρα 9.30 π.μ.)

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης οικ.επιτροπής 2.6.2023 (Ωρα 9.30 π.μ.)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του
Ν. 3852/10, όπως ισχύει, αύριο, 2 α του μηνός Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3 ος όροφος) σε έκτακτη
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω
μοναδικό θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών διεθνούς ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σύμβαση του έργου «Κατασκευή Προτύπων Διαβάσεων
σε Κόμβους του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» και έγκριση
διευκρινήσεων επί ερωτημάτων επί του διαγωνισμού.
 Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδομένου ότι η προθεσμία υποβολής των
σχετικών προσφορών λήγει στις 6/6/2023.
 Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο