ΔΗΜΟΣ ΝΦ-ΝΧΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Δημ.Συμβουλίου (Σήμερα 7.3.2023 – Π.Π.Ι.Ε.Δ.-Ωρα 7 μ.μ.)

Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Δημ.Συμβουλίου (Σήμερα 7.3.2023 – Π.Π.Ι.Ε.Δ.-Ωρα 7 μ.μ.)

Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε έκτακτη ειδική Συνεδρίαση Δ.Σ. (4η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως αντικαταστάθηκε από αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι»), σήμερα 7  Μαρτίου 2023, ημέρα   Τρίτη και ώρα 7 μ.μ., στο κτίριο του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού Διασποράς (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) επί των οδών Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2-Νέα Φιλαδέλφεια [εκτάκτως, λόγω συνεχιζόμενου τεχνικού προβλήματος (κλοπή καλωδίων) στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς»] σε έκτακτη ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), του άρθρου 159 του Ν. 3463/06 (Δ.&Κ.Κώδικας), του άρθρου 189 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι»), του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Συμμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2023, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής (επανεισαγωγή).
  • Συμμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2023, ως προς τους πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής (επανεισαγωγή).
  • Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδομένου ότι η περαιτέρω καθυστέρηση επικύρωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023 έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του.
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο